คณะผู้บริหาร
|

คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
 • Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles
ประวัติการทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 • 2554 - 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2554
  รองประธานฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
 • 2545 - 2546
  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองทุนและวิจัย (ผู้จัดการกองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • 2543 - 2545
  หัวหน้าฝ่ายการลงทุน – ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 • 2539 - 2543
  Investment Analyst Nakornthon Schroder, Schroder Asset Management
คุณณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล, Ph.D., MRICS
ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • Master of Science in International Real Estate Management, Northumbria University at Newcastle
 • ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน
  ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จํากัด
 • 2557 – 2558
  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา, บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 – 2556
  ผู้ชำนาญการด้านจัดการและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555
  ที่ปรึกษาอาวุโส, บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
 • 2553 – 2554
  นักวิจัย, บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด