รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
|

เลือกปี :  
1 สิงหาคม 2562

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 285,289,700 30.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 94,997,176 10.00
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,873,000 4.72
4 สำนักงานประกันสังคม 27,818,200 2.93
5 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 19,953,700 2.10
6 นายชาลี วลัยเสถียร 15,820,500 1.67
7 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100 1.41
8 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 13,255,100 1.40
9 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 11,689,400 1.23
28 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 285,289,700 30.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 94,997,176 10.00
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,873,000 4.72
4 สำนักงานประกันสังคม 28,818,200 3.03
5 นายชาลี วลัยเสถียร 15,865,500 1.67
6 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 13,559,600 1.43
7 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100 1.41
8 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 13,251,900 1.39
9 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 12,089,400 1.27
28 มีนาคม 2562

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 285,289,700 30.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 94,997,176 10.00
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,873,000 4.72
4 สำนักงานประกันสังคม 26,975,000 2.84
5 นายชาลี วลัยเสถียร 15,865,500 1.67
6 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 13,559,600 1.43
7 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100 1.41
8 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 13,251,900 1.39
9 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 12,089,400 1.27
20 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 285,289,700 30.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 94,997,176 10.00
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund
40,385,700 4.25
4 สำนักงานประกันสังคม 26,635,300 2.80
5 นายชาลี วลัยเสถียร 15,865,500 1.67
6 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 13,559,600 1.43
7 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100 1.41
8 BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900 1.39
9 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 12,089,400 1.27
28 พฤศจิกายน 2561

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,873,000.00 4.72
4 สำนักงานประกันสังคม 25,264,100.00 2.66
5 นายชาลี วลัยเสถียร 15,865,500.00 1.67
6 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100.00 1.41
7 BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
8 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 12,089,400.00 1.27
10 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,453,400.00 1.21
23 สิงหาคม 2561

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700 33.03
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,873,000 5.88
4. สำนักงานประกันสังคม 24,764,100 2.61
5. นายชาลี วลัยเสถียร 15,951,000 1.68
6. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13,416,100 1.41
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900 1.39
8. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 13,168,500 1.39
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,453,400 1.21
28 พฤษภาคม 2561

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.03
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 15,981,000 .00 1.68
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 13,581,200 .00 1.43
6. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12,366,000.00 1.30
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9. สำนักงานประกันสังคม 12,196,600.00 1.28
10. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,453,400.00 1.21
21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.03
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 16,011,000.00 1.69
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 13,581,200.00 1.43
6. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12,366,000.00 1.30
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000.00 1.25
10. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,453,400.00 1.21
24 พฤศจิกายน 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.03
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4 นายชาลี วลัยเสถียร 17,172,000.00 1.81
5 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 13,894,900.00 1.46
6 BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
7 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,115,700.00 1.38
8 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9 GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000.00 1.25
10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 11,619,500.00 1.22
24 สิงหาคม 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.03
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 17,172,000.00 1.81
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 13,894,900.00 1.46
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,266,500.00 1.40
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000.00 1.25
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 11,766,200.00 1.24
25 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 313,789,700.00 33.02
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 17,172,000.00 1.81
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 14,482,300.00 1.52
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,266,500.00 1.40
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,251,900.00 1.39
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000.00 1.25
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 11,766,200.00 1.24
24 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 310,217,700.00 32.65
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176.00 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000.00 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 17,323,100.00 1.82
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 14,532,300.00 1.53
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,928,200.00 1.47
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 13,152,900.00 1.38
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000.00 1.30
9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 11,915,700.00 1.25
10. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000.00 1.25
24 พฤศจิกายน 2559

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 291,751,100 30.71
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 17,414,100 1.83
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 15,936,500 1.68
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,728,500 1.45
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 12,870,500 1.35
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
9. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 11,928,300 1.26
10. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000 1.25
29 สิงหาคม 2559

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 289,127,700 30.43
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 17,327,600 1.82
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,136,500 1.70
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,705,500 1.44
7. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 12,584,500 1.32
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
9. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 12,202,500 1.28
10. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000 1.25
27 พฤษภาคม 2559

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 288,434,700 30.36
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. นายชาลี วลัยเสถียร 16,900,500 1.78
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,136,500 1.70
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,705,500 1.44
7. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
8. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 12,292,900 1.29
9. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000 1.25
10. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,576,900 1.22
25 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 288,434,700 30.36
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,282,500 2.45
5. นายชาลี วลัยเสถียร 16,444,000 1.73
6. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,136,500 1.70
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 13,771,700 1.45
8. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
9. BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 12,036,100 1.27
10. GIC PRIVATE LIMITED 11,844,000 1.25
24 พฤศจิกายน 2558

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 276,442,900 29.10
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,000,000 2.11
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,136,500 1.70
6. นายชาลี วลัยเสถียร 16,128,800 1.70
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 14,164,100 1.49
8. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 12,440,000 1.31
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
10. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 12,218,100 1.29
27 สิงหาคม 2558

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 265,520,700 27.95
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,319,400 2.45
5. GIC PRIVATE LIMITED 18,186,201 1.91
6. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,136,500 1.70
7. นายชาลี วลัยเสถียร 16,098,800 1.69
8. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 14,164,100 1.49
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 12,501,000 1.32
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
28 พฤษภาคม 2558

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 238,452,400 25.10
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,231,900 2.45
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 20,943,900 2.20
6. GIC PRIVATE LIMITED 19,955,601 2.10
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 17,836,600 1.88
8. นายชาลี วลัยเสถียร 16,083,500 1.69
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 12,675,600 1.33
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,310,000 1.30
26 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. GIC PRIVATE LIMITED 21,955,601 2.31
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 21,393,200 2.25
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 18,906,000 1.99
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,755,300 1.97
8. นายชาลี วลัยเสถียร 16,083,500 1.69
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 12,772,200 1.34
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,110,000 1.27
25 พฤศจิกายน 2557

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. GIC PRIVATE LIMITED 22,777,129 2.40
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 22,023,400 2.32
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 20,500,600 2.16
7. นายชาลี วลัยเสถียร 16,083,500 1.69
8. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,137,200 1.38
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
10. CHASE NOMINEES LIMITED 1 10,340,200 1.09
28 สิงหาคม 2557

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. GIC PRIVATE LIMITED 23,196,329 2.44
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 22,581,700 2.38
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 21,665,500 2.28
7. นายชาลี วลัยเสถียร 16,081,500 1.69
8. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,103,300 1.38
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
10. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11,470,000 1.21
29 พฤษภาคม 2557

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. GIC PRIVATE LIMITED 23,196,329 2.44
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 22,881,700 2.41
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 22,013,300 2.32
7. นายชาลี วลัยเสถียร 16,080,500 1.69
8. CHASE NOMINEES LIMITED 1 15,592,600 1.64
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,093,300 1.38
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
27 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. GIC PRIVATE LIMITED 23,196,329 2.44
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 22,881,700 2.41
6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 22,076,400 2.32
7. CHASE NOMINEES LIMITED 1 20,225,800 2.13
8. นายชาลี วลัยเสถียร 16,080,500 1.69
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,154,300 1.38
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
28 พฤศจิกายน 2556

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 28,408,800 2.99
5. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 25,309,300 2.66
6. GIC PRIVATE LIMITED 23,196,329 2.44
7. CHASE NOMINEES LIMITED 1 17,474,100 1.84
8. นายชาลี วลัยเสถียร 16,080,500 1.69
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,496,200 1.42
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
22 สิงหาคม 2556

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 29,091,200 3.06
5. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 26,112,000 2.75
6. GIC PRIVATE LIMITED 23,196,329 2.44
7. CHASE NOMINEES LIMITED 1 17,008,500 1.79
8. นายชาลี วลัยเสถียร 16,053,500 1.69
9. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 13,550,100 1.43
10. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
28 พฤษภาคม 2556

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 32,367,300 3.41
5. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 25,551,400 2.69
6. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 23,196,329 2.44
7. นายชาลี วลัยเสถียร 16,093,300 1.69
8. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 14,355,700 1.51
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,010,000 1.26
10. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11,470,000 1.21
28 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วย หน่วย %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 237,500,000 25.00
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) 76,497,176 8.05
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,800,000 7.14
4. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 32,878,200 3.46
5. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 23,196,329 2.44
6. นายชาลี วลัยเสถียร 21,084,000 2.22
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 20,519,300 2.16
8. นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ 14,509,200 1.53
9. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 12,311,900 1.30
10. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11,470,000 1.21